GIỚI THIỆU TUYỂN TẬP ẢNH "HIỆN VẬT VỀ CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG"MỘT SỐ HIỆN VẬT TRONG TUYỂN TẬP ẢNH


Thư Bác Tôn gửi cháu ngoại