Google+

Ngày Lễ Hoa Kỳ

Nghĩ Lễ:

01 tháng 1: Ngày lễ năm mới. 
18 tháng 1: Ngày Martin Luther King. 
15 tháng  2: Ngày Tổng thống . 
31 tháng 5: Lễ tưởng niệm
04 tháng 7: Ngày Độc lập. 
06 tháng 9: Ngày lao động
11 tháng 10: Ngày Columbus. 
11 tháng 11 : Ngày Veterans. 
25 tháng 11 : lễ tạ ơn
25 tháng 12: Lễ giáng sinh