Google+

Ngày lễ Canada

 

01 tháng 1: Ngày lễ năm mới
2 -  5 tháng 04: Lễ Phục Sinh. 
24 Tháng 95: Victoria Day. 
1 tháng 7 Ngày hội Canada. 
6 tháng 9: Ngày lao động
Ngày 11 tháng 10 Thanksgiving Day. 
Ngày 11 tháng 11: Ngày lễ tưởng niệm 
Ngày 25 – 26 Tháng 12: Lễ Giáng sinh.