Google+

Ngày lễ

 

Ngày 01 tháng 1: Ngày năm mới

Ngày 6 tháng 1:  ngày Pathet Lào .

Ngày 8 tháng 3: Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Ngày 22 tháng 3 ngày của Đảng nhân dân.

Ngày 13 tháng 4 -15 tháng tư * Tết Lào (Pi Mai).

Ngày 01 tháng 5: Ngày quốc tế Lao động

Ngày 09 Tháng Năm Ngày Đức Phật (Vesak).

Ngày 1 tháng 6: Ngày quốc tế thiếu nhi

Ngày 07 tháng 7 Khao Pansa (Ngày Phật giáo bắt đầu).

Ngày 13 tháng 8 Lào Issara (Ngày Lào miễn phí).

Ngày 4 Tháng Mười Bouk Ok Pansa (Ngày Phật giáo kết thúc).

Ngày 12 tháng 10: ngày  giải phóng.

Ngày 2 tháng 12 Ngày Quốc khánh.