Google+

Ngày lễ Thái Lan

 

Ngày 01 tháng 1: Năm mới

Ngày 6 tháng 04: Ngày lễ Chakri.

Ngày 15 tháng 04: Ngày Songkran, ngày năm mới theo truyền thống Thái.

Ngày 01 tháng 05: Ngày quốc tế Lao động

Ngày 05 tháng 05: Ngày lễ đăng quang

Ngày 01 tháng 07: Ngày hội Ngân hàng giữa năm

Ngày 12 tháng 08: Ngày sinh nhật Hoàng hậu

Ngày 23 tháng 11: Ngày hội Chulalongkorn

Ngày 5 tháng 12: Ngày sinh nhật Vua

Ngày 10 tháng 12: Ngày hiến pháp

Ngày 31 tháng 12: Ngày năm mới theo Kinh thánh.