Google+

Liên hệ Việt Nam

Tổng cục Du lịch Việt Nam

80 Quán Sứ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (4) 942 3998.
Website: www.vietnamtourism.com

Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Anh

12 đường Victoria, London W8 5RD, Vương quốc Anh
 Điện thoại: (020) 7937 1912.
Website: www.vietnamembassy.org.uk
Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Sáu 09h30-12h30 (phần thị thực).

Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hoa Kỳ

USA 1233 đường 20, NW, Suite 400, Washington, 20.036 DC, Hoa Kỳ
 Điện thoại: (202) 861 0737 hoặc 2293 (phần lãnh sự).
Website: www.vietnamembassy-usa.org