Google+

Miễn thuế Việt Nam

 

Các mục sau đây có thể được tự do nhập khẩu vào Việt Nam của du khách nước ngoài mà không phải thông qua hải quan thuế:

• 200 điếu thuốc lá.
• 100 xì gà hoặc 500g thuốc lá.
• 2l rượu

 • Một số lượng hợp lý nước hoa và đồ đạc cá nhân.

Cấm nhập khẩu

Việc nhập khẩu theo quy định: cấm ma túy, vũ khí, tài liệu chống chính phủ và văn học khiêu dâm. CD và băng có thể được giữ lại để kiểm tra và được trả lại sau một vài ngày.