Google+

Hộ chiếu visa

 


Hộ chiếu Yêu cầu?

British Anh

Australian Úc

Canadian Canada

USA Hoa Kỳ

EU

Visa Yêu cầu?

British Anh

Australian Úc

Canadian Canada

USA Hoa Kỳ

Other EU Other EU

Việt Nam

 Có

Không

 

Hộ chiếu

Hộ chiếu còn giá trị ít nhất sáu tháng trước khi đến Vương quốc này.

Thị thực

Yêu cầu của tất cả các công dân được nêu trong bảng xếp hạng trên.
Lưu ý: dân không được nhắc đến trong bảng xếp hạng ở trên nên liên hệ với đại sứ quán để kiểm tra các yêu cầu thị thực

Các loại visa và chi phí

Du lịch (single-entry): £ 15 (£ 30 cho dịch vụ nhanh); Kinh doanh (single-entry): £ 20 (£ 40 cho dịch vụ nhanh); quá cảnh: £ 10 (£ 20 cho dịch vụ nhanh); E-Visa: US $ 20. Dịch vụ nhanh (Express) thị thực được cấp trong vòng 24 giờ.

Hiệu lực

Tất cả các thị thực có hiệu lực trong một khoảng thời gian một tháng, và thị thực do đại sứ quán phải được sử dụng trong vòng ba tháng kể từ ngày cấp. Có thể gia hạn thêm một tháng cho thị thực du lịch hoặc sáu hoặc 12 tháng đối với thị thực kinh doanh (có thể nhiều) có thể được cấp bởi Bộ Nội vụ tại Văn phòng xuất nhập cảnh tại Phnôm Pênh.

Ngày làm việc bắt buộc

Năm ngày kể từ ngày nhận đơn đăng ký. Dịch vụ nhanh được cấp thị thực trong vòng 24 giờ.

Thị thực được cấp trong vòng ba ngày làm việc.