Google+

Hộ chiếu/ Visa Pháp

 

Hộ chiếu Yêu cầu
Anh : Có
Úc : Có
Canada : Có
Hoa Kỳ : Có
Eu : Có
 
Visa yêu cầu
Anh : Có
Úc : Có
Canada : Có
Hoa Kỳ : Có
Eu : Có
 
Yêu Cầu Trả Lại Vé
Anh : không
Úc : không
Canada : không
Hoa Kỳ : không
Eu : không
 
Người dân từ bên ngoài EU phải có thể giải thích cho lý do của họ để vào nước, và, nếu cần, chỉ đủ tiền cho một chuyến trở về. 
 
Hộ chiếu 
Hộ chiếu hợp lệ trong ít nhất ba tháng vượt quá thời gian lưu trú theo yêu cầu của tất cả các công dân nêu trong bảng xếp hạng ở trên, ngoại trừ: 
(a) 1 . Công dân EU đang nắm giữ một thẻ căn cước của quốc gia có giá trị. 
Ghi 
Pháp ký kết một hiệp ước Thoả thuận Schengen năm 1995. 
 
Thị thực 
Không yêu cầu của tất cả các công dân nêu trong biểu đồ trên cho khoảng thời gian sau: 
(a) Một công dân của các nước EU trong một thời gian không giới hạn; 
(b) công dân của Australia, Canada và Hoa Kỳ cho ở lại đến 90 ngày.