Google+

Ngày lễ

 

Ngày 1 tháng 1: Ngày chào đón năm mới

Ngày 24 tháng 2: Ngày cách mạng EDSA.

Ngày 9 tháng 4: Ngày lễ Bataan

Ngày 10 tháng 4: Ngày thứ 6 tốt lành

Ngày 4 tháng 5: Ngày lao động

Ngày 15 tháng 6: Ngày độc lập

Ngày 30 tháng 08: Ngày anh hùng dân tộc

Ngày 1 tháng 11 Ngày tạ ơn Thánh

Ngày 25 tháng 12: Ngày lễ giáng sinh

Ngày 31 tháng 12: Ngày lễ năm mới