Google+

Ngày lễ

1 tháng 1: Lễ năm mới

Tết Trung Hoa: Tùy theo sự chênh lệch giữa lịch âm và lịch dương

Mawlid An-Nabi: ngày sinh của đấng tiên tri Mohammed (Tùy thuộc vào lịch đạo hồi)

17 tháng 8: Ngày độc lập Indonesia

Năm mới Hồi giáo: Tùy thuộc vào lịch đạo hồi

25 tháng 12 -26 tháng mười hai Christmas Day / Boxing Day.